Ochrana osobných údajov

Podmienky pre spracovanie osobných údajov

Všeobecné informácie:

 • Prevádzkovateľom osobných údajov, teda subjekt, ktorý spracováva osobné údaje dotknutej osoby, je spoločnosť Bimbou s.r.o., so sídlom Vyšné Hágy 33, 059 84 Vysoké Tatry, IČO: 52 334 953, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 38255/P (ďalej len „Bimbou“).
 • Kontaktné údaje Bimbou sú:
 • adresa: Bimbou s.r.o., Vyšné Hágy 33, 059 84 Vysoké Tatry, Slovensko
 • e-mail: bimbou@bimbou.sk
 • telefón: +421910296200
 • Bimbou postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
 • Bimbou vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú: Bibiana Dojčár, e-mail: veselabb@gmail.com.
 • Bimbou vyhlasuje, že všetky osobné údaje uvedené užívateľmi považuje za dôverné. Bimbou urobí všetky primerané opatrenia smerujúce k bezpečnému uchovávaniu týchto údajov.

Osobné údaje a ich spracovanie:

 • Kategórie osobných údajov

Bimbou zhromažďuje rôzne údaje v závislosti od toho, ktoré z našich služieb využívate. Všetky osobné údaje patria do kategórie bežných osobných údajov.

Pokiaľ u Bimbou nakupujete, Bimbou zhromažďuje:

 • meno a kontaktné údaje v rozsahu, teda meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštová adresu, fakturačná adresu, telefónne číslo, používateľské meno na Instagrame, tzv. „nickname“ alebo „nick“; používateľské meno na Facebooku,
 • demografické údaje – krajina,
 • údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – nakúpené produkty, objem poskytnutých služieb.

 

Pokiaľ ste zaregistrovaný zákazník, Bimbou zhromažďuje:

 • meno a kontaktné údaje, teda meno a priezvisko, e-mailovú adresu poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo,
 • demografické údaje – krajina,
 • prihlasovacie údaje, teda prihlasovacie mená a heslá.

Pokiaľ od Bimbou odoberáte Newsletter, Bimbou zhromažďuje:

 • Meno a kontaktné údaje, teda e-mailovú adresu, krstné meno a priezvisko.

Bimbou ďalej spracováva tieto osobné údaje:

 • údaje z komunikácie medzi Bimbou a zákazníkom
 • záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných spoločnosťou Bimbou (v rámci cookies).

Účely spracovanie osobných údajov:

  • Bimbou spracováva Vaše osobné údaje za tým účelom, aby spoločnosť mohla poskytovať ponúkané služby a tovary a zlepšovať ich k Vašej spokojnosti. Konkrétne sem patria nasledovné účely spracovania osobných údajov:
 • Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných či už prostredníctvom našej webovej stránky (e-shopu), e-mailu, Facebooku, Instagramu alebo zákazníckej linky. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy a pri vybraných údajoch na splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady);
 • Zaistenie zákazníckeho servisu a podpory a na a odstraňovanie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy;
 • Komunikácia s Vami. Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s vami a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme Vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom, prostredníctvom Instagramu alebo Facebooku alebo inou formou, aby sme Vám pomohli s dokončením Vašej objednávky, oznámili Vám aktuálny stav Vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie alebo k nej od Vás získali ďalšie informácie;
 • Zlepšovanie služieb. Údaje používame na neustále zlepšovanie našich služieb a systémov vrátane pridávania nových funkcii a zároveň s cieľom robiť informované rozhodnutia za použitia súhrnných analýz a business inteligencie, a to všetko na základe oprávneného záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania spočívajúceho v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb kvôli úspechu v hospodárskej súťaži. Aby sme zaistili dostatočnú ochranu vašim právam a záujmom, používame na účely zlepšovania osobné údaje v anonymizovanej podobe;
 • Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov. Údaje môžeme spracovávať aj na riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe osobitných právnych predpisov (zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, zákon č. 301/2005 Z.z., Trestný poriadok)
 • Marketingové ponuky;
 • Newsletter na email (obchodné oznámenie);
 • Zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa obdobných produktov, aké ste si kúpili;

 

 • Z odoberania Newslettru sa môžete odhlásiť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie ktorý nájdete v každom e-maile od Bimbou. Na odhlásenie sa z odberu môžete tiež priamo kontaktovať náš zákaznícky servis (e-mail: bimbou@bimbou.sk t.č.: +421910296200) alebo ak ste zaregistrovaný zákazník, môžete sa odhlásiť aj vo svojom klientskom konte na stránke bimbou.sk. V prípade, že odoberanie Newslettru odhlásite, nebudeme naďalej vaše elektronické kontakty na tieto účely využívať. Začneme ich opäť využívať, pokiaľ ich zaregistrujete alebo si ich výslovne vyžiadate.

 

 • Marketingové ponuky, ktoré sa vám zobrazujú, môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o vás v priebehu času získali podľa kontaktných údajov, demografických údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní z našich produktov a webov (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, údaje o preklikoch, zobrazených obchodných oznámeniach, navštívených produktoch). Nevykonávame plne automatizované spracovanie, ktoré by pre vás malo právne účinky.

 

 • Ak ste registrovaný zákazník, spracovávame údaje na tento účel. Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, spracovávame Vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu.

 

 • V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou Bimbou, a to na účely zaistenia lepšej prevádzky internetových stránok Bimbou a na účely internetovej reklamy spoločnosti Bimbou. Viac informácií nájdete v samostatnej kapitole tohto dokumentu.

 

 • Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom z právneho titulu súhlasu dotknutej sú spracovávané do odvolania súhlasu; Prevádzkovateľ však môže aj po odvolaní súhlasu niektoré tieto údaje spracovávať, ak má na to iný zákonný dôvod (napr. pre preukázanie správnosti a zákonnosti postupu pri spracúvaní osobných údajov alebo pre možnosť obrany proti právnym nárokom).

 

 • Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom z právneho titulu oprávneného záujmu alebo osobné údaje spracovávané Prevádzkovateľom za účelom priameho marketingu sú spracovávané do podania námietky dotknutej osoby proti spracovaniu jej osobných údajov.

 

 • Máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti týmto spracovaniam. Kontaktné údaje sú uvedené na konci tohto dokumentu.

 

 • Prenosy do zahraničia v rámci EU sa uskutočňujú z dôvodu cloudovej infraštruktúry a využívania servera v zahraničí.

Odovzdanie osobných údajov tretím stranám:

Prevádzkovateľ môže sprístupniť osobné údaje dotknutých osôb tretím osobám iba v prípadoch, keď jej to bude ukladať alebo umožňovať zákon alebo so súhlasom dotknutej osoby. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje len v obvyklom rozsahu spracovateľom či iným príjemcom:

 1. dodávateľom externých služieb pre Bimbou (najmä programátorské či iné podporné technické služby, serverové služby, rozosielanie e-mailov, služby súvisiace s meraním návštevnosti našich stránok a prispôsobovania ich obsahu preferenciám používateľov),
 2. prevádzkovateľom záložných serverov či prevádzkovateľom technológií využívaných Bimbou, ktorí ich spracovávajú na zabezpečenie funkčnosti príslušných služieb Prevádzkovateľa,
 3. v nevyhnutne potrebnom rozsahu právnym, ekonomickým a daňovým poradcom Bimbou a audítorom Bimbou, ktorí ich spracovávajú za účelom poskytovania poradenských služieb Bimbou,
 4. poskytovateľom platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenie kúpnej zmluvy,
 5. prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy,
 6. našim partnerom, vo vernostných schémach do ktorých sa zapojíte,
 7. tretím stranám ako napríklad, právnym zástupcom, súdom a exekútorom s cieľom vymáhania plnenia z kúpnej zmluvy uzavretej s Vami,
 8. štátnym a verejným orgánom(napr. Polícia, Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov).

Pokiaľ tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, Bimbou nenesie zodpovednosť za tieto spracovania zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

 

 1. Zákaznícke konto a nákup bez registrácie:

V rámci registrácie na bimbou.sk vám vytvoríme zákaznícke konto, ktoré je zabezpečené heslom. V rámci zákazníckeho konta získavate priamy prístup k svojim údajom vrátane ich editácie a môžete takto nahliadať do svojich údajov o dokončených aj nedokončených objednávkach. Prostredníctvom zákazníckeho konta môžete takisto spravovať svoje osobné údaje.

 • Pokiaľ si neprajete založiť pre uskutočnenie nákupu zákaznícke konto, môžete v našom e-shope takisto nakúpiť bez registrácie, t.j. ako neregistrovaný zákazník.
 • Máte právo zrušiť registráciu kontaktovaním nášho zákazníckeho servisu (e-mail: bimbou@bimbou.sk, t.č.: +421910296200 alebo ak ste registrovaný zákazník, môžete zrušiť registráciu aj vo svojom klientskom konte na stránke bimbou.sk.

Zabezpečenie osobných údajov a obdobie uchovávania

 • Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém wordpress. Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozšifrovaniu.
 • U našich sprostredkovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.
 • Prístup do vášho zákazníckeho konta je možný iba po zadaní vášho osobného hesla. V tejto súvislosti by sme vás chceli upozorniť, že je nevyhnutné, aby ste vaše prístupové údaje neoznamovali tretím osobám a po ukončení vašej činnosti v zákazníckom konte vždy zavreli okno svojho webového prehliadača, najmä vtedy, ak používate počítač spolu s inými používateľmi. Bimbou nepreberá zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel, ibaže by túto situáciu Bimbou priamo spôsobila.
 • Obdobie spracovania:
 • Osobné údaje spracovávame a uchovávame v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností z kúpnej zmluvy, t.j. počas objednávky a záručnej lehoty a počas trvania registrácie;
 • 1 rok od skončenia záručnej lehoty z dôvodu riešenia potenciálnych sporov;
 • v čase, počas ktorého je Bimbou povinná ako prevádzkovateľ uchovávať osobné údaje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (Účtovné doklady, napr. faktúry vystavené spoločnosťou Bimbou, sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od ich vystavenia;
 • súhlas s marketingovými ponukami je platný 5 rokov alebo do jeho odvolania;
 • za účelom komunikácie s Vami je dobra trvania uchovávania osobných údajov 2 roky;
 • za účelom realizácie súťaží je doba trvania uchovávania osobných údajov 1 rok;
 • v ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo je dané právnymi predpis v oblasti ochrany osobných údajov.

Vaše práva

  • Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov a ich kópiu. Ak požiadate o kópiu elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.
  • V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov robíme v rozpore s ochranou vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať urobenie opravy, doplnenie, likvidáciu osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
  • Máte taktiež právo kedykoľvek sa obrátiť so svojou žiadosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.
  • Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré Bimbou potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky). K likvidácii osobných údajov dôjde takisto v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak bude uloženie vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.
  • Ak sú údaje nesprávne, máte právo na ich opravu.  Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť.
  • Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených predpismi, napríklad do ich opravy (resp. do overenia ich správnosti), alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a žiadate namiesto vymazania osobných údajov obmedzenie ich použitia, prípadne už nepotrebujeme osobné údaje na účel ich spracúvania, ale potrebujete ich vy na uplatnenie právneho nároku.
  • Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. Právo na výmaz sa uplatní napr. ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, alebo ak odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva.
  • Ak údaje spracúvame na základe súhlasu a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi)

Webové stránky

 • Naše stránky používajú tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a používateľsky príjemná. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa používajú vo vašom prehliadači. Súbory cookies využívame napr. na:
  • správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku;
  • zapamätanie vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať;
  • čo najlepšie prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách;
  • zistenie informácií o prezeraní reklám, aby sme vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý nemáte záujem;

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenia internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov vás však nemožno identifikovať.

 

 • Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy.
 • Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov:

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí, čo sa týka týchto Zásad, nás neváhajte kontaktovať na adrese či zákazníckej linke uvedenej v päte týchto Zásad alebo prostredníctvom e-mailovej adresy bimbou@bimbou.sk

Kontakt: bimbou.sk

Bimbou s.r.o.

Vyšné Hágy 33, Vysoké Tatry 059 84

 

Zákaznícky servis: +421910296200 alebo e-mail: bimbou@bimbou.sk

Bratislava, 09.11.2020

Bimbou, s.r.o.